Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-281/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
Uchwała Nr XXXV-281/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. D.z. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się o kwotę 2.937.903 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 500.000 zł
§ 6439 87.484 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 1.875.476 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2707 22.791 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 110.758 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2700 16.230 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy § 2690 325.164 zł


2. Zmniejsza się o kwotę 2.047.501 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 1.722.337 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy § 2440 325.164 zł

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 890.402 zł§ 2
Zwiększa się o kwotę 4.036.598 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 591.907 zł
§ 6050-5 620.000 zł
§ 6050-14 200.000 zł
§ 6050-15 100.000 zł
§ 6050-16 100.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 6050-2 130.000 zł
§ 6060 170.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji § 6170 30.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4240-2 500 zł
§ 4270 40.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4217 1.159 zł
§ 4270 90.000 zł
§ 4307 14.099 zł
§ 4417 7.533 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2310 5.994 zł
§ 2320 106.111 zł
§ 2330 29.607 zł
§ 4270 417.000 zł
§ 6050-3 100.000 zł
§ 6050-4 110.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność § 6060 40.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 4270 50.000 zł
§ 6220 260.758 zł
§ 6050 260.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 16.230 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 3110-3 41.270 zł

§ 4010-3 32.495 zł

§ 4110-3 5.762 zł
§ 4120-3 1.630 zł
§ 4170-3 2.000 zł
§ 4210-3 36.521 zł
§ 4260-3 9.622 zł
§ 4270-3 4.000 zł
§ 4280-3 3.000 zł
§ 4300-3 13.000 zł
§ 4440-3 700 zł

§ 4010-1 13.700 zł
§ 4110-1 2.250 zł
§ 4120-1 550 zł
§ 4270 40.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4270 63.300 zł
§ 6060 40.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy § 4010 49.860 zł
§ 4110 8.915 zł
§ 4120 1.125 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 60.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2820 16.000 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166.000 zł ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2820 150.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2820 16.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 3.870.598 zł.


§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 2.980.196 zł zostanie sfinansowany:
1. Wolnymi środkami w wysokości 2.796.446 zł powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zmniejszonymi rozchodami w łącznej kwocie 183.750 zł w tym w pozycji
a) spłaty kredytów długoterminowych – 150.000 zł
b) spłaty pożyczek długoterminowych - 33.750 zł


§ 4

1. Wolne środki w wysokości 1.000.000 zł powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżety Powiatu w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł, w pozycji planowane
do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.


§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII-262 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2006 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXXII-262 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Planu za zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 Uchwały Nr XXXII-262 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Planowanej wielkości środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII-262 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący Przychodów
i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2006 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

I. Zwiększenia na kwotę 2.937.903 zł po stronie dochodów wynikają z następujących tytułów:
1. w dziale 600 Transport i łączność
a) kwota 500.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie budowy drogi Kury- Sulejów.
b) Kota 87.484 z tytułu rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (wkład budżetu Państwa dokonany na podstawie ostatecznego rozliczenia).
2. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.875.476 zł w pozycji udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST 4 -4820-163-2006.
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.791 zł z tytułu otrzymanego grantu przez L.O. Radzymin na dokonanie wymiany uczniów w ramach programu Sokrates.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia na łączną kwotę 126.988 zł w tym:
a) dotacje z gmin Kobyłka i Zielonka na zakup sprzętu specjalistycznego oraz modernizację w SZPZOZ kwota 110.758 zł
b) dotacje z gmin Marki, Dąbrówka, Zielonka i Kobyłka na realizację programu mammograficznego dla 541 kobiet na łączną kwotę 16.230 zł.
5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 325.164 zł- co wynika ze zmiany klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu.

II. Zmniejszenia na łączną kwotę 2.047.501 zł w następujących pozycjach budżetu w tym:
1. w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o 1.722.337 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu
o decyzję Ministra finansów Nr ST 4 -4820-163-2006.
2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 325.164 zł co wynika ze zmiany klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu.

III. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4.036.598 zł w tym:
1.w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.616.907 zł tj.:
- na zakup masy asfaltowej i materiałów brukarskich przeznacza się kwotę 591.907 zł
- na budowę drogi Kury-Sulejów przeznacza się kwotę 620.000 zł
- na modernizację ulicy Załuskiego w Kobyłce przeznacza się 200.000 zł
- na modernizację ulic Przejazd i Lipińska w Wołominie przeznacza się 100.000 zł
- na udział w modernizacji drogi nr 634 przeznacza się 100.000 zł
2. w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 300.000 zł w tym:
- na rozbudowę budynku dla służb geodezyjnych przeznacza się kwotę 130.000 zł
- na centrum teleinformatyczne (tworzone przez Powiat i Gminy Wołomin i Zielonka) przeznacza się kwotę 170.000 zł
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 30.000 zł przeznacza się na zakup samochodu typu furgon w wersji policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach akcji „Sponsoring 2006”
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 862.003 zł z przeznaczeniem na:
a) remonty w zespołach szkół specjalnych do kwoty 40.000 zł m.in. na remont podłóg w ZSS w Markach.
b) realizację programu wymiany uczniów w L.O. Radzymin kwota 22.791 zł (materiałów 1.159 zł delegację nauczycieli 7.533 zł, koszty wyjazdu i pobytu uczniów 14.099 zł)
c) remonty w liceach (Urle i Radzymin) planowany jest m.in. remont łazienek, instalacji elektrycznej, kwota 90.000 zł
d) na opłacenie kosztów kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych organizowanych przez gminy, powiaty i województwo mazowieckie na łączną kwotę 141.712 zł
e) remonty w szkołach zawodowych do kwoty 417.000 zł planowany jest m.in. remont sal gimnastycznych w Zespołach Szkół w Wołominie i w Zielonce
f) termomodernizację Zespółu Szkół w Wołominie, następny etap kwota 100.000 zł (w tym 33.750 zł umorzeń pożyczek)
g) montaż 3 wind dla osób niepełnosprawnych w następujących w zespołach szkół:
- Zespół Szkół w Wołominie
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie
- Zespół Szkół w Zielonce
Kwota 110.000 zł, która stanowi udział własny we wnioskach składanych do PFRON-u szacunkowy koszt zadania 370.000 zł
h) zakup programu komputerowego dla oświaty przeznaczonego dla obsługi naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz sprawdzania arkuszy organizacyjnych kwota 40.000 zł.
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 586.988 zł w tym:
a) na modernizację budynku Strażnicy PSP przeznaczonego na pogotowie ratunkowe (przy Centrum Zarządzania Kryzysowego) kwota 50.000 zł
b) na dotację dla SZPZOZ w wysokości 260.758 zł przeznaczoną na zakup sprzętu specjalistycznego
i modernizację oddziałów (w tym środki z gmin 110.758 zł)
c) na zwiększenie udziału własnego w zadaniu termomodernizacja budynku głównego SZPZOZ do kwoty 260.000 zł (zmiana zasad finansowania w NFOŚ)
d) na realizację programu mammograficznego (dotacja dla SZPZOZ) na kwotę 16.230 zł
6. w dziale 852 Pomoc społeczna na łączna kwotę 409.800 zł przeznaczoną na:
a) finansowanie działalności bieżącej Domu Dziecka w Równem 16.500 zł
b) na prowadzenie niezbędnych remontów w Domu Dziecka w Równem m.in. planowane jest ocieplenie stropu i częściowa wymiana stolarki okiennej, (kwota 40.000 zł)
c) na remonty w Domach pomocy społecznej przeznacza się kwotę 163.300 zł m.in. na remont dachy DPS Zielonka oraz realizację programów naprawczych.
d) na zakup samochodu dla DPS Radzymin kwota 40.000 zł (wniosek złożony do PFRON-u)
e) na finansowanie działalności trzech nowych rodzinnych domów dziecka, łączna kwota 150.000 zł
7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 60.000 zł z przeznacza się na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy.
8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 60.000 zł przeznacza się na program stypendialny dla uczniów szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych.
9. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport na finansowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, kwota 16.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 166.000 zł co wynika z braku chętnych w ogłoszonych konkursach na:
a) zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka i działanie na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach całodobowych oraz zapewnieniu opieki nad porzuconymi niemowlętami – kwota zmniejszenia- 150.000 zł
b) działanie na rzecz wsparcia rodziny- kwota zmniejszenia 10.000 zł
c) działania na rzecz pogłębiania wiedzy o idei rodzicielstwa zastępczego – kwota zmniejszenia 6.000 zł

IV. Deficyt budżetu w wysokości 2.980.196 zł zostanie zbilansowany
a) wolnymi środkami w wysokości 2.796.446 zł
b) zmniejszonymi rozchodami o kwotę 183.750 zł
Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1mln zł jest przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz zmniejszenie przychodów budżetu.

V. W załączniku dotyczącym Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2006 rok
- w dziale 600 Transport i łączność
a) wprowadza się zadanie „Budowa drogi Kury-Sulejów” za kwotę 1.120.000 zł (zadanie przeniesione z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego)
b) wprowadza się zadanie „Udział w modernizacji drogi 634” z kwotą 100.000 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna
a) zwiększa się nakłady na zadanie „Rozbudowę budynku przy ul. Powstańców” o kwotę 130.000 zł
b) zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na centrum teleinformatyczne.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się nowe Zadanie, zakup samochodu dla Policji w ramach akcji „Sponsoring 2006” kwota 30.000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie montaż wind dla osób niepełnosprawnych, szacunkowy koszt 370.000 zł w tym budżet 110.000 zł a środki PFRON-u 260.000 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się nakłady z budżetu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku głównego SZPZOZ w Wołominie” o 260.000 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się nowe zadanie zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w DPS Radzymin Szacunkowy koszt 130.000 zł w tym środki z budżetu 40.000 zł, PFRON 90.000 zł.

VI. W załączniku Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
- w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadania:
1) modernizacja ulicy Załuskiego w Kobyłce szacunkowy koszt zadania 1.000.000 zł w tym Powiat 500.000 zł i Gmina 500.000 zł
2) modernizacja ulic Przejazd i Lipińska w Wołominie, szacunkowy koszt zadania 858.000 zł w tym Powiat 429.000 zł i Gmina 429.000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zadanie Termomodernizacja Zespół Szkół w Wołominie przy ul. Legionów, które obejmuje docieplenie stropodachu i murów zewnętrznych od boiska szacunkowy koszt 675.000 zł w tym Powiat 170.000 zł środki NFOŚ 505.000 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się nakłady z budżetu o kwotę 260.758 zł z przeznaczeniem dotację SZPZOZ przeznaczoną na zakup sprzętu, modernizację oddziałów i budowę łącznika.

VII. W załączniku „Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych rok 2006” zwiększa się kwotę dotacji dla SZPZOZ:
- przeznaczoną na zakup sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i budowę łącznika o 260.758 zł
- przeznaczoną na realizację programów zdrowotnych mammografia o 16.230 zł

VIII. W załączniku Przychody i rozchody budżetu
a) zmniejsza się:
- pozycję planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe o 1.000.000 zł
- pozycję spłaty kredytów długoterminowych o 150.000 zł
- pozycję spłaty pożyczek o 33.750 zł
b) wprowadza się kwotę wolnych środków wysokości 3.796.446 zł.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na rok 2006.
 • Załącznik nr 2
  Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008.
 • Załącznik nr 3
  Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na rok 2006.
 • Załącznik nr 4
  Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
 • Załącznik nr 5
  Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 10.57Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4015 razy.