Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII-269/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
Uchwała Nr XXXIII-269/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.


Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), oraz umów zawartych z Samorządem Województwa
Nr Z/2.14/n/2.2/1243/05/U/180/05 i Nr Z/2.14/II/2.2/1192/05/U/130/05 na realizację programów – pomoc materialna uczniom i studentom w uzyskaniu wykształcenia i umowy udzielenia pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 485.500 zł
Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów
§ 2888 - 75.000 zł
§ 2889 - 25.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2888 - 262.333 zł
§ 2889 - 123.167 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 691.790 zł
Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów
§ 3218 - 75.000 zł
§ 3219 - 25.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 6050 - 206.290 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3248 - 262.333 zł
§ 3249 - 123.167 zł


§ 3

Źródłem finansowania deficytu budżetu będzie pożyczka w kwocie 206.290 zł zaciągana
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


§ 4

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2006 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego .


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Zarząd powiatu zwraca się z prośbą do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006:
I. Źródłem finansowania zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 485.500 zł, są zawarte umowy
z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na kwotę 485.500 zł w tym:
a) dotacja na realizację wypłat stypendium dla studentów ze środków unijnych – 75.000 zł
b) dotacja n realizacje wypłat stypendium dla studentów z budżetu Państwa 25.000 zł
c) dotacja na realizację wypłat stypendium dla uczniów szkół średnich za środków unijnych kwota 262.333 zł,
d) dotacja na realizację wypłat stypendia dla uczniów szkół średnich z budżetu Państwa kwota
123.167 zł.
II. Zwiększenie po stronie wydatków dotyczą:
a) w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów dotyczy wypłat stypendium dla 50 studentów
- ze środków unijnych kwota 75.000 zł
- ze środków budżetu Państwa kwota 25.000 zł
b) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, finansowania wydatków
związanych z modernizacją kotłowni w Domu Dziecka w Równem ( kwota 206.290 zł), Powiat miał otrzymać pożyczkę z WFOŚ w roku 2005, w związku ze zmianą zasad finansowanie przez WFOŚ otrzymamy ja w styczniu 2006 r.
b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów dotyczy wypłat stypendium dla 257 uczniów
w tym:
- ze środków unijnych kwota 262.333 zł
- ze środków budżetu Państwa 123.167 zł
III. Zmianie ulega załącznik do budżetu Powiatu na rok 2006 dotyczący Przychodów i rozchodów budżetu
w roku 2006 w pozycji planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe o kwotę 206.290 zł.
Nie ulega zmianie prognoza długu Powiatu na dzień 31.12.06 i lata następne, ponieważ kwota pożyczki ujęta była w przewidywanej kwocie zadłużenia na dzień 31.12.05 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2006 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2006 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2006 r., godz. 11.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4411 razy.