Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.08.2019r. godz. 15:00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lipca 2019 r.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.
5. VII Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2017-2018. (druk nr 125)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim. (druk nr 126)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (druk nr 127)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. (druk nr 128)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej
w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 129)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (druk nr 130)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Urlach. (druk nr 131)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. (druk nr 132)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 133)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 134)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr VIII-104/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 135)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 136)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 137)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 138)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 139)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. (druk nr 140)
21. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
22. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 125
  VII Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2017-2018
 • Druk nr 126
  Projekt uchwały w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
 • Druk nr 126 - Raport z konsultacji społecznych
 • Druk nr 127
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 • Druk nr 128
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Druk nr 129
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 130
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • Druk nr 131
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz Liceum Ogólnokształcącym w Urlach
 • Druk nr 132
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego
 • Druk nr 133
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 134
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 134 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 134 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 134 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 134 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 134 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Druk nr 134 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 • Druk nr 134 - tabela 7
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019
 • Druk nr 134 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 135
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 136
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 138
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 137
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 139
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 140
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.08.2019 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 22.08.2019 r., godz. 17.14
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 22.08.2019 r., godz. 17.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2019 r., godz. 17.15Emilia PłachetkoEdycja strony
22.08.2019 r., godz. 17.14Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2929 razy.