Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.04.2019r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
4. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018. (druk nr 73)
5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 74)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV-36/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 75)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 76)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 77)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym. (druk nr 78)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny. (druk nr 79)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. (druk nr 80)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.
(druk nr 81)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. (druk nr 82)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8. (druk nr 83)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr III – 24/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8. (druk nr 84)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie. (druk nr 85)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. (druk nr 86)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu. (druk nr 87)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu. (druk nr 88)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. (druk nr 89)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.
(druk nr 90)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. (druk nr 91)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie. (druk nr 92)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie. (druk nr 93)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. (druk nr 94)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. (druk nr 95)
27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (druk nr 96)
28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 97)
29. Rozpatrzenie projektu uchwał zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 98)
30. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
31. Interpelacje i zapytania radnych.
32. Informacje Przewodniczącego Rady.
33. Sprawy różne.
34. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 73
  Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018.
 • Druk nr 74
  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 75
  Projekt uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV-36/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Druk nr 76
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
 • Druk nr 77
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 78
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym
 • Druk nr 79
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
 • Druk nr 80
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Druk nr 81
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
 • Druk nr 82
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
 • Druk nr 83
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8
 • Druk nr 84
  Projekt uchwały w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr III – 24/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8
 • Druk nr 85
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
 • Druk nr 86
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
 • Druk nr 87
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
 • Druk nr 88
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
 • Druk nr 89
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
 • Druk nr 90
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • Druk nr 91
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 • Druk nr 92
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie
 • Druk nr 93
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie
 • Druk nr 94
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Druk nr 95
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Druk nr 96
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 • Druk nr 97
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 98
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 98 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 98 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 98 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 98 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
 • Druk nr 98 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 98 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Druk nr 98 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 18.04.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 18.04.2019 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.04.2019 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2019 r., godz. 13.18Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
18.04.2019 r., godz. 12.15Małgorzata JeznachEdycja strony
18.04.2019 r., godz. 12.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3567 razy.