Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

IV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.02.2019r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018r.
4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.(druk nr 27)
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2018 roku. (druk nr 28)
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2018. (druk nr 29)
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2018. (druk nr 30)
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2018. (druk nr 31)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. (druk nr 32)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 33)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 34)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki
w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 35)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 36)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 37)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz
w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 38)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki
w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 39)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 40)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 41)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku do drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk nr 42)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 43)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 44)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 45)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 46)
25. Rozpatrzenie projektu uchwał zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 47)
26. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Informacje Przewodniczącego Rady.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 27
  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 • Druk nr 28
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2018 roku
 • Druk nr 29
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2018
 • Druk nr 30
  Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2018
 • Druk nr 31
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2018
 • Druk nr 32
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021
 • Druk nr 32 - Raport Podsumowujący Konsultacje Społeczne
 • Druk nr 33
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 34
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 35
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 36
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 37
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 38
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 39
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 40
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Druk nr 41
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Druk nr 42
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku do drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • Druk nr 43
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 44
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Druk nr 45
  Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 45 - załącznik 1
  Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 45 - załącznik 2
  Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2017
 • Druk nr 46
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 47
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 47 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 47 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 47 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 47 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
 • Druk nr 47 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019
 • Druk nr 47 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2019
 • Druk nr 47 - tabela 7
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
 • Druk nr 47 - tabela 8
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 • Druk nr 47 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 21.02.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.02.2019 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.02.2019 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.02.2019 r., godz. 13.22Małgorzata JeznachEdycja strony
21.02.2019 r., godz. 13.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3534 razy.