Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Ochrony Środowiska prosi o złożenie oferty na opracowanie projektu Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2017-2018

Prosimy o przesłanie oferty, według załączonego formularza, na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 14.00, na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2017-2018,
- wraz z przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji projektu dokumentu Radzie Powiatu Wołomińskiego oraz zainteresowanym komisjom Rady Powiatu, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w okresie
od 01.06.2019 r. do przedłożenia projektu Raportu Radzie Powiatu Wołomińskiego.

Wymagania dot. opracowania objętego zamówieniem:
Projekt Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2017-2018, zostanie sporządzony przez Wykonawcę z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i będzie zawierać w szczególności:
1) informację nt. wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,
2) ocenę stopnia realizacji zadań określonych w obowiązującym w okresie raportowania programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego, z uwzględnieniem przyjętych w nim wskaźników monitorowania,
3) ocenę zgodności wykonanych zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
4) sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć,
5) ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i kierunków działań,
6) ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizę przyczyn tych rozbieżności,
7) ocenę systemu monitoringu.

2. Kod CPV: 90.72.00.00 - 0

3. Termin realizacji zamówienia: 15 maja 2019 r.

4. Warunki płatności:
Przelewem na wskazany przez Wykonawcę nr rachunku bankowego, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, po obustronnie podpisanym protokole odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się należytym doświadczeniem
i wiedzą. W tym celu należy wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, wykonawca wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu lub województwa.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Jako potwierdzenie spełnienie warunków określonych w zamówieniu, należy dołączyć wykaz wykonanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców i cen. Ponadto, należy załączyć dokumenty (Referencje) potwierdzające wysoką jakość
i terminowość wykonanych usług.

7. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o przesłanie oferty, według załączonego formularza, na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 14.00, na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 10, dnia 25 lutego 2019 r. godz. 14.30.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 153, 154
Jerzy Janiak – starszy inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Barbara Zajkowska-Guzek – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska


11. Załączniki:
- formularz oferty,
- formularz oświadczenia o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu,
- formularz wymaganego wykazu wykonanych usług.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 14.02.2019 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 14.02.2019 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2019 r., godz. 12.31Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2324 razy.