Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Styczeń


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-1/2019
  w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-2/2019
  w sprawie upoważnienia do wystosowywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego korespondencji w sprawach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr VI-3/2019
  w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencjo Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Uchwała Nr VI-4/2019
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zwierania porozumień o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Uchwała Nr VI-5/2019
  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do realizacji projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 w trybie pozakonkursowym
 • Uchwała Nr VI-6/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021”
 • Uchwała Nr VI-7/2019
  w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym w ramach selekcyjnego i pielęgnacyjnego usuwania drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VI-8/2019
  w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EXPERTUS” w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki prowadzonym przez Europejską Uczelnię Informatyczno – Ekonomiczną w Warszawie
 • Uchwała Nr VI-9/2019
  w sprawie upoważnienia do występowania do sądów powszechnych z wnioskami o ujawnienie praw własności do nieruchomości Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VI-10/2019
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-11/2019
  w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-12/2019
  w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 • Uchwała Nr VI-13/2019
  w sprawie opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • Uchwała Nr VI-14/2019
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-15/2019
  w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-16/2019
  w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-17/2019
  w sprawie przekazania kierownikom podległych Powiatowi Wołomińskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 11.01.2019 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 11.01.2019 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2019 r., godz. 14.32Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1970 razy.