Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszy inspektor w Wydziale Edukacji

Termin składania ofert do dnia 17 stycznia 2019 r.
WOK.2110. 2 .2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Wołominie


1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Edukacji
2. Stanowisko: starszy inspektor
3. Opis stanowiska pracy, w tym wymiar etatu oraz miejsce pracy:
jeden etat, Wydział Edukacji, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe
b) Doświadczenie zawodowe: 5-letni staż pracy pedagogicznej lub administracji w obszarze edukacji
c) Wiedza: znajomość obowiązujących przepisów oświatowych
d) Inne umiejętności: obsługa komputera i urządzeń biurowych
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: studia II stopnia – kierunki: pedagogiczne lub administracja
b) Doświadczenie zawodowe: jak wyżej
c) Wiedza: jak wyżej
d) Inne umiejętności:
- pożądany kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą
- obsługa programu ORE kierującego do MOW, obsługa Programu EZD, posługiwanie się programem Legalis
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
Obsługa placówek niepublicznych, kierowanie do szkół specjalnych w Polsce, kierowanie do MOW
6. Warunki pracy na stanowisku:
1) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
2) praca w głównej siedzibie urzędu, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., praca na I piętrze, obsługa klienta, praca w terenie itp.
3) pracodawca zapewnia swoim pracownikom atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy/niższy niż 6 %
8. O wskazane stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem
9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
17.01.2019 r. do godz. 16.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy starszy inspektor w Wydziale Edukacji”
Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikację można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne, informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
11. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
12. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w
przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Adam Lubiak, data: 04.01.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.01.2019 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 04.01.2019 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2019 r., godz. 15.16Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1829 razy.