Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/inspektor w Wydziale Geodezji

Termin składania ofert do dnia 16 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Wołominie:

1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Geodezji
2. Stanowisko: podinspektor / inspektor
3. Wymiar etatu oraz miejsce pracy: dwa etaty, ul. Powstańców 8/10
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe I i/lub II stopnia: prawo, administracja, geodezja
b) Doświadczenie zawodowe: zalecany staż w administracji
c) Wiedza: procedury administracyjne, przepisy z zakresu gospodarki nieruchomościami, j.s.t. i Skarbu Państwa
d) Inne umiejętności: umiejętność organizacji pracy
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: j.w.
b) Doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie w wykonywaniu pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami
c) Wiedza: znajomość przepisów- kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne ustawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
d) Inne umiejętności: obsługa komputera

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Prowadzenie postępowań odszkodowawczych i inne zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
6. Warunki pracy na stanowisku
1) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób z niewielkim stopniem niepełnosprawności,
2) praca poza siedzibą głównego budynku, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
praca na piętrze, obsługa klienta.
3) pracodawca zapewnia swoim pracownikom:
- atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
8. O wskazane stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem
9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające
wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
16.01.2019 r. do godz. 16.00 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor / inspektor w Wydziale Geodezji
Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego oferty można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
11. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
12. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych
w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Adam Lubiak, data: 03.01.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.01.2019 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Beata Techmanska, data: 23.12.2019 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2019 r., godz. 14.23Beata TechmanskaUsunięcie powiązania strony z plikiem
23.12.2019 r., godz. 14.18Beata TechmanskaPowiązanie strony z plikiem
03.01.2019 r., godz. 13.50Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2006 razy.