Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR II - 12/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
UCHWAŁA NR II -12/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990, z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018 r. poz. 802) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr LIV-599/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10149) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 400 zł”
2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się obowiązującą w 2019 r. wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu w wysokości:
1) rower lub motorower - 5 zł,
2) motocykl - 5 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -5 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t -308 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 435,50 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 642,00 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne -781,00 zł”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.12.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.12.2018 r., godz. 09.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2018 r., godz. 09.25Małgorzata JeznachEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 11.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2164 razy.