Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR I – 9/2018

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania
UCHWAŁA NR I – 9/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2018r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Powiatu Wołomińskiego:
1) Komisję Finansową;
2) Komisję Rozwoju Gospodarczego;
3) Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
4) Komisję Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
5) Komisję Edukacji, Sportu i Turystyki;
6) Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej;
2. Do zakresu działania Komisji Finansowej należą w szczególności sprawy związane z opiniowaniem projektów budżetu, przyjmowaniem sprawozdań z wykonania budżetu, wyrażaniem opinii w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
3. Do zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego należą w szczególności sprawy związane z transportem zbiorowym i drogami publicznymi, geodezją, gospodarką nieruchomościami, administracją architektoniczno-budowlaną, analizą i opiniowaniem przedsięwzięć, inwestycji powiatowych realizowanych przy udziale finansowym gmin, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
4. Do zakresu działania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy związane z gospodarką wodną, ochroną środowiska i przyrody, rolnictwem i leśnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpowodziową, obronnością, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
5. Do zakresu działania Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego należą w szczególności sprawy związane z kulturą i ochroną zabytków, promocją powiatu, bieżącą współpracą z organami jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Wołomińskiego, inicjowanie i wspieranie inicjatyw oraz zadań o zasięgu ponadgminnym, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
6. Do zakresu działania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki należą w szczególności sprawy związane z edukacją publiczną, kulturą fizyczną i turystyką, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
7. Do zakresu działania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej należą w szczególności sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspieraniem osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem bezrobociu, współpracą z organizacjami pozarządowymi.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 27.11.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.11.2018 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.11.2018 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2018 r., godz. 09.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1475 razy.