Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Organizację szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych

Data ogłoszenia: 29.09.2005r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/2005
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.09.2005 r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego

ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) otwarte konkursy ofert na następujące zadania (w nawiasie wysokość środków):
1. Organizację szkolenia dla liderów społecznych w zakresie wspierania dzieci zagrożonych umieszczaniem w placówkach,
2. Organizację akcji promującej idee rodzicielstwa zastępczego,
3. Organizację szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych
(1.,2.,3., - 60.000 zł),
4. Organizację turniejów sportowych (4.000 zł),
5. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej przyrody powiatu wołomińskiego (2.500 zł),
6. Kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne,
7. Organizację szkolenia dla rodzin zagrożonych patologiami społecznymi,
8. Organizację szkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych
(6.,7.,8. - 10.000 zł),
9. Działania na rzecz wsparcia osób przewlekle chorych oraz ich rodzin (15.000 zł),
10. Działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia,
11. Organizację szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych
(10., 11. - 7.500 zł),
12. Organizację szkolenia w zakresie nabycia kompetencji asystenta osoby niepełnosprawnej,
13. Działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(12., 13. - 10.000 zł).

Dotacje przyznane zostaną na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Finansowanie zadania obejmie okres do dnia 30. 11. 2005 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami, objąć jak największą liczbę uczestników.

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2005 r. do godziny 10.00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 31.10.2005 r. godz. 12. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria: merytoryczne (zasięg), społeczne (odbiorcy, zapotrzebowanie), finansowe, organizacyjne (zasoby).

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2004 nie udzielał dotacji organizacjom pozarządowym na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje (szczegółowy regulamin) znajdują się na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.


------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowy regulamin konkursu

Załącznik nr 4 do uchwały nr 120/2005
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.09.2005 r.

działając na podstawie art. art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593) w związku z art. 3 ust. 6 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XX-168/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
w roku 2005.

ustala sie następujacy regulamin na otwarte konkursy ofert na dofinansowanie zadań w zakresie:
Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka i działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dziecka w placówkach całodobowych.

I. Rodzaj (nazwa) zadania:

Organizację szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych.

W konkursie mogą brać udział:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy społecznej

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadań:

Na dofinansowanie zadań Zarząd Powiatu Wołomińskiego przeznaczył kwotę 60.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Kancelarii Starostwa w terminie do dnia 31.10.2005 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44, poz. 427),
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dofinansowanie zadania przez Powiat Wołomiński obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2005 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami, objąć jak największą liczbę uczestników.
4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, do którego powołany jest właściwy wydział Starostwa, zwraca się szczególną uwagę na:
1) stan realizacji zadania,
2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych
i sprawozdań merytorycznych,
4) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych,
5) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

V. Termin i warunki składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2005 r. do godz. 10.00.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44, poz. 427). Wzór formularza oferty dodatkowo dostępny będzie na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego.

Oferent może złożyć jedną ofertę konkursową w każdym zadaniu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, pokój 4 (II piętro).

W ofercie lub załącznikach (obligatoryjnie) wymagane jest ujęcie:
1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania);
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
3. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:
1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub inny dokument odpowiednio potwierdzający osobowość prawną zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji organizacji pozarządowych;
2. statut lub inny dokument potwierdzający cele statutowe podmiotu.

W ofercie lub załącznikach (fakultatywnie) pożądane jest ujęcie:

1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok;
2. wykaz realizowanych w ostatnich 3 latach przedsięwzięć oraz ewentualne referencje;
3. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Termin otwarcia ofert: w dniu 31.10.2005 r. godz. 12.00.

Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1,5 miesiąca od upływu terminu składania ofert.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2. niekompletne, jeśli oferent w terminie siedmiu dni od dnia otwarcia ofert, nie uzupełni wskazanych przez Komisję Konkursową braków formalnych;
3. złożone po terminie;
4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie;
6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. merytoryczne:
- uzasadniony zasięg propozycji (ponadgminny - 1 pkt, powiatowy - 3 pkt),
- cykliczność proponowanego projektu (założenie powtórzenia w roku kolejnym bez dofinansowania ze strony powiatu - 1 pkt),
2. społeczne:
- przewidywana liczba odbiorców lub uczestników (oceniane w skali: 0 - 5 pkt),
- udokumentowane zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane zadania świadczone w ramach projektu (2 pkt),
3. finansowe:
- koszty realizacji planowanego zadania - proporcja proponowanego dofinansowania do innych niż powiat źródeł finansowania (za każde 10 % własnego wkładu finansowego w całe przedsięwzięcie - 1 pkt),
4 organizacyjne:
- posiadane zasoby kadrowe udokumentowane poprzez potwierdzenie przeprowadzenia podobnych wydarzeń w latach ubiegłych, za każde udane przeprowadzone podobne wydarzenie - 1 pkt.

Ocena ofert następuje poprzez ułożenie listy wg ilości punktów.

Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się
z protokołem Komisji Konkursowej.

Skład Komisji ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały.

Uchwała Zarządu w sprawie dofinansowania jest ostateczna.

Zarząd Powiatu zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu

Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, poz. 545).

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U.Nr 44, poz. 428).

VII. Informacja o wysokości środków na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2004 nie udzielał dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie: Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka
i działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dziecka w placówkach.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Spraw Obywatelskich; Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3; pokój 13 (I piętro), tel. 787-43-01 (03) wew. 105.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.09.2005 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.09.2005 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2005 r., godz. 14.02Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2992 razy.