Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na holowanie z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania, pojazdów usuniętych administracyjnie

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 15.11.2018 r. do godz. 10:00
Zapytanie ofertowe

na holowanie z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania, pojazdów usuniętych administracyjnie w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Kod CPV: 50.11.81.10-9

I. Informacje wstępne
1. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Telefaks: (22) 776-50-93
e-mail: wk@powiat-wolominski.pl


2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPW.273.256.2018
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie zapytania: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa holowania niżej wymienionych pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez przedstawiciela uprawnionego organu (policjanta, strażnika gminnego/miejskiego lub osoby dowodzącej akcją ratowniczą), w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do przechowywania pojazdów:
- rowerów, motorowerów,
- motocykli,
- pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
- pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t,
- pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,
- pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

W ofercie należy wyszczególnić koszt holowania ww. pojazdów. Koszty holowania poszczególnych pojazdów nie mogą przekroczyć stawek ujętych w uchwale Nr LIII-592/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8967) oraz w uchwale Nr LIV-599/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10149) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jednorazowa usługa holowania to usługa obejmująca: załadunek pojazdu/części, transport najkrótszą drogą od miejsca załadunku na wskazany parking, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące jak np. zabezpieczenie pojazdu, uprzątnięcie miejsca zdarzenia
tj. zebranie wszystkich przedmiotów wskazanych przez dysponenta.

Usługa świadczona będzie całodobowo we wszystkie dni robocze i świąteczne.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi.
Czas reakcji od zgłoszenia do rozpoczęcia usługi wynosić będzie max. 2 godz.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- posiadają ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym możliwość bezpiecznego i sprawnego odholowania pojazdu,
- posiadają ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdu na czas jego holowania – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w krajowym transporcie drogowym (OCP).

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: rok od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym możliwość bezpiecznego i sprawnego odholowania pojazdu: holownikiem umożliwiającym holowanie pojazdów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia – min.1 szt.;
d) posiadają ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdu na czas jego holowania – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w krajowym transporcie drogowym (OCP).

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Inne dokumenty:
- wykaz posiadanego sprzętu technicznego,
- dokument potwierdzający ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdu na czas jego holowania – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w krajowym transporcie drogowym (OCP).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Telefaks: (22) 776-50-93
e-mail: wk@powiat-wolominski.pl

Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisław Szczepański – Naczelnik Wydziału Komunikacji,
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali zapytanie ofertowe pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
W/w informacje oraz informacje dot. przedłużenia terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, otrzymają wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zostaną umieszczone na stronie BIP Starostwa Wołomińskiego.

VIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 15.11.2018 r. do godz. 10:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
- dane oferenta (nazwa, siedziba)
- tytuł przetargu: „Oferta na holowanie z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania, pojazdów usuniętych administracyjnie w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).” nie otwierać przed 15.11.2018 r. godz. 10:30.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
sala konferencyjna dnia 15.11.2018 r. o godz. 10:30


X. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z kosztami wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty celne, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT (zgodnie z obowiązującymi normami). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
Stawki cenowe brutto za świadczoną usługę nie mogą przekroczyć wysokości opłat określonych w uchwałach Rady Powiatu Wołomińskiego numer LIII-592/2018 z dnia
20 września 2018 r. oraz numer LIV-599/2018 z dnia 18 października 2018 r.

XI. Kryteria oceny oferty

Kryteria oceny
1. Cena za wykonanie zadania - 100%
Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawioną ofertę.
W ramach kryterium "cena" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia, wynikające z oferty.
Ocena ofert będzie dokonana przez poszczególnych członków komisji i będzie przebiegała następująco:
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
Pc = ---------------------------------- x 100 x 100 %
Cena badanej oferty

XII. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 08.11.2018 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 08.11.2018 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2018 r., godz. 10.49Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2986 razy.