Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV – 600/2018

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR LIV – 600/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018r

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W Załączniku do Uchwały Nr IX - 100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 2 skreśla się słowo: „jawnego”;
2) w § 11 w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:
„Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy debaty nad raportem o stanie powiatu.”;
3) § 12 w ust. 1 po pkt 4) średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5);
4) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekty uchwał podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 przedkłada się Przewodniczącemu Rady.”;
5) w § 15 skreśla się ust. 2;
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady.
2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania imiennego radni wyczytywani przez Przewodniczącego Rady kolejno z listy obecności wypowiadają się „za”, „przeciw” lub „wstrzymują się od głosu” w danej sprawie.”;
7) § 27 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia § 23 – 26 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z wyjątkiem § 23 ust. 2.”;
8) w miejsce znajdujących się przed § 42 słów „Interpelacje i zapytania” wpisuje się „Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;
9) § 42 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków.
2. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i oraz pozostałych członków Komisji wybiera Rada.
3. Zastępcę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ze swojego składu wybiera Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
4. Komisja może powołać sekretarza komisji, którego zadaniem jest protokołowanie obrad komisji. Komisja powołuje i odwołuje Sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zadania Sekretarza komisji może wykonywać zastępca przewodniczącego.”;
10) po § 42 dodaje się § 42 indeks 1-§ 42 indeks 5 w następującym brzmieniu:
㤠42 indeks 1
1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.
§ 42 indeks 2
1. Każdy z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podlega wyłączeniu z udziału
w posiedzeniu komisji, jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub petycji dotyczy praw i obowiązków członka Komisji albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia
i powinowatych bocznych do drugiego stopnia.
2. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tym jej Przewodniczący, może być wyłączony z udziału w posiedzeniu, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji, w tym jej Przewodniczącego, z udziału
w pracach komisji decyduje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 42 indeks 3
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, w zależności od potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane również na wniosek co najmniej 1/3 składu Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. Do protokołu załącza się listę obecności.
§ 42 indeks 4
Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 42 indeks 5
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w uzgodnieniu ze Starostą, może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.”;
11) Rozdział 3 w miejsce dotychczasowej nazwy „Zasady tworzenia klubu radnych” otrzymuje nową „Zasady tworzenia i działania klubów radnych.”;
12) w § 43 skreśla się ust. 1 i 2;
13) w § 45 w ust. 1 skreśla się słowa „w zakresie organizacji i trybu działania Rady”;
14) w § 51 w ust. 4 skreśla się ostatni przecinek oraz słowa: „na zasadach określonych przez Starostę”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego i Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji następującej po kadencji w trakcie której została uchwalona.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 09.17Małgorzata JeznachEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 09.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4924 razy.