Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe SPW.273.203.2018 dotyczące zakupu soli drogowej

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 01.10.2018 r., do godz. 13.00 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria)
Zagościniec, 20.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za sprzedaż soli drogowej białej gruboziarnistej o granulacji 0,25 mm÷4 mm z dodatkiem antyzbrylacza w ilości około 400 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt:
Wymóg konieczny
Sól drogowa biała gruboziarnista o granulacji 0,25 mm÷4 mm z dodatkiem w postaci antyzbrylacza.
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy (załącznik nr 1).
W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z realizacji zamówienia, w tym koszt oraz czas dostawy na wskazane miejsce przez Zamawiającego.
Na trwałość materiału przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 01.10.2018 r., do godz. 13.00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.

Oznakowanie oferty:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup soli drogowej białej gruboziarnistej o granulacji 0,25 mm÷4 mm z dodatkiem antyzbrylacza w ilości około 400 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu ”
nie otwierać przed 01.10.2018 r. godz. 13.00
1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 01.10.2018 r, do godz. 14.00
3. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 21.09.2018 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 21.09.2018 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2018 r., godz. 14.28Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 2951 razy.