Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12:00.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.

Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka

Opis przedmiotu zamówienia:

 pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego na powierzchni ok. 10 119m2 wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem wykoszonej trawy we własnym zakresie każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy.
Wykaz terenów zieleni objętej przedmiotem zamówienia z podziałem na drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Kobyłka stanowi załącznik nr 1 do zapytania;
 utrzymanie chodników poprzez trzykrotne sprzątanie ich nawierzchni na powierzchni ok. 42 315m2 wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem zanieczyszczeń we własnym zakresie każdorazowo po wykonaniu sprzątania chodników.
Wykaz chodników objętych przedmiotem zamówienia z podziałem na drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Kobyłka stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
Prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane wg harmonogramu przedstawionego
w załączniku nr 2.
Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, których wartość należy wkalkulować w ofercie cenowej.
W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji (m.in. zakup niezbędnego sprzętu, wywóz odpadów na składowisko).
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12:00.

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
WID.032.2.2.2018.JK
„Oferta na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka”
nie otwierać przed 25.05.2018 r. godz. 13:00

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 22, dnia 25.05.2018 r. godz. 13:00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Madajczyk, data: 16.05.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.05.2018 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.05.2018 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2018 r., godz. 15.13NieznanyEdycja strony
16.05.2018 r., godz. 14.28NieznanyEdycja strony
16.05.2018 r., godz. 14.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2886 razy.