Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „frezowanie nawierzchni asfaltowej na ul. Napoleona w Kobyłce”.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 18.05.2018 r. do godz. 10:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest frezowanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni
ok. 3300m2, ul. Napoleona w Kobyłce.


Frezowanie betonu asfaltowego będzie polegać na usunięciu nie mniej niż 3cm. nawierzchni poniżej poziomu nowo układanego ścieku przy istniejącym chodniku, oraz korekcyjne na drugim pasie ruchu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
- oznakowanie robót zgodnie z czasową organizacją ruchu,
- prace pomiarowe, przygotowawcze, dostawa sprzętu,
- frezowanie nawierzchni na określoną głębokość, z zachowaniem określonych spadków,
- odwiezienie materiału z frezowania na bazę WID, ul. Asfaltowa 1 w Zagościńcu,
- oczyszczenie frezowanych powierzchni i uporządkowanie terenu robót,
- wykonanie obmiarów robót, pomiarów kontrolnych.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i Normami Technicznymi.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu, wywozem urobku i innych uwzględniając je w oferowanej cenie.
Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zadania.


Zamawiający pisemnie określi termin wykonania robót.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 18.05.2018 r. do godz. 10:00.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„frezowanie nawierzchni asfaltowej na ul. Napoleona w Kobyłce”.
nie otwierać przed 18.05.2018 r. godz. 11:00


2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane
do zamawiającego na adres: jw.

3. Osoba do kontaktu Michał Suchta, tel. 797746577, 22 777 47 79 wew 15

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

5. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 18.05.2018r. godz. 11:00


6. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Skład komisji:
- Michał Suchta
- Krzysztof Kornacki

7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.


Należy załączyć:
1. Formularz ofertowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Madajczyk, data: 16.05.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.05.2018 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.05.2018 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2018 r., godz. 15.09NieznanyEdycja strony
16.05.2018 r., godz. 14.24NieznanyEdycja strony
16.05.2018 r., godz. 14.00NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3141 razy.