Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji siedmiu pomieszczeń w budynku Starostwa przy ulicy Legionów 78”

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 17.04.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)777 47 79


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji siedmiu pomieszczeń w budynku Starostwa przy ulicy Legionów 78”

2. Kod CPV: 71320000-7.
3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty ustalone na podstawie obmiarów odcinków skropionych dróg, zaś dokument podpisany przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 17.04.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 17.04.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.


11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Plan budynku – załącznik nr 6.

13. Opis przedmiotu zamówienia.

a)_Dokumentacja projektowa zawierać powinna:
• Projekt budowlano – wykonawczy klimatyzacji siedmiu pomieszczeń, obejmujące (w razie potrzeby) projekt instalacji elektrycznej, cieplnej, wodociągowej oraz wyposażenia technicznego
• Przedmiary robót.
• Uzyskanie mapy do celów projektowych (w razie potrzeby).
b)_Kosztorysy inwestorskie.
c)_Zgłoszenie robót budowlanych (lub uzyskanie pozwolenia na budowę – w zależności od wymagań).
d) Koncepcja projektu i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zamawiającego;

Założenia projektowe:
a) Projekt ma obejmować system klimatyzacji siedmiu pomieszczeń w budynku przy ulicy Legionów 78 w Wołominie.
b) Podłączenie zasilania – bezpośrednio z rozdzielnicy w tymże budynku.
c) Klimatyzowane mają być dwa pomieszczenia na poddaszu oraz pięć pomieszczeń na parterze. Pomieszczenia są oznaczone na rzutach (załącznik nr 6). Pomieszczenia te mają powierzchnię od 12 do 15 m2; przebywa w nich na stałe 2 - 3 osoby.
d) Klimatyzacja ma być typu multi, czyli kilka jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.04.2018 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.04.2018 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.04.2018 r., godz. 15.14Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3226 razy.