Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na ,,Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Leśniakowizna (na drodze powiatowej nr 4314W)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 13.04.2018 r. do godz. 11.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zagościńcu zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

,,Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Leśniakowizna (na drodze powiatowej nr 4314W) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, tzw. przejście z sygnalizacją wzbudzoną dla pieszych wraz z doświetleniem tego przejścia”


Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Leśniakowizna (na drodze powiatowej nr 4314W) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych i zaprojektowaniu zasilenia tej sygnalizacji oraz doświetlenia przejścia jak i wykonania projektu stałej organizacji ruchu.
Zamawiający informuje, że decydujące są ustalenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. Zm.)

Projekt powinien obejmować:
1. Zasilanie sterownika sygnalizacji świetlnej i doświetlenie przejścia w energię elektryczną.
2. Budowę sygnalizacji świetlnej, tj. budowę kanalizacji technicznej, montaż słupów i sygnalizatorów, sterownika wraz z oprogramowaniem, okablowanie całego systemu, montaż 2 przycisków do aktywacji światła zielonego, montaż doświetlenia przejścia dla pieszych.
3. Ewentualną korektę i przebudowę geometrii jezdni i chodników, która będzie wynikać z umieszczenia wszystkich urządzeń. Korekta ta ma być zastosowana w ostateczności, w sytuacji gdy nie ma możliwości jej uniknięcia.

Do obowiązków projektanta należy dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz opinii potrzebnych do realizacji zamierzenia projektowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wymagania dodatkowe Zamawiającego: Zastosowanie sygnalizacji LED, oraz podświetlenia przejścia o zimnej barwie światła.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
1. Projektu budowlanego i wykonawczego dla sygnalizacji świetlnej i jej zasilania w ilości po 5 egz.
2. Projekt stałej organizacji ruchu w ilości 3 egz.
3. Przedmiary oraz Kosztorysy Inwestorskie z podziałem na branże w ilości po 3 egz.
4. Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót w ilości 3 egz.
5. Wersję elektroniczną w/w pozycji w formacie doc, dwg, pdf i kosztorys w ath.

Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego.
Projekty wykonawcze powinny być sporządzone w formacie rysunku nieprzekraczającego rozmiaru A3.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
2) Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
3) Kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
4) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
5) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
⇒ stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
⇒ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej jednak nie dłużej niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa.
Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Czas realizacji zadania do dnia 90 dni od podpisania umowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 13.04.2018 r. do godz. 11.00

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)

,,Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Leśniakowizna (na drodze powiatowej nr 4314W) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, tzw. przejście z sygnalizacją wzbudzoną dla pieszych wraz z doświetleniem tego przejścia”


Z dopiskiem : nie otwierać przed 13.04.2018 r. do godz. 11.00”

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.


3. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3
Sala konferencyjna, dnia 13.04.2018 r. do godz. 11.00

4. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Łukasz Ornoch – Tel. 22 777– 47 – 79 lub 777 – 47 - 80

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik Nr 1 – druk oferty
2. Istotne postanowienia umowy
3. Plan sytuacyjny


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2018 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2018 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2018 r., godz. 13.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2018 r., godz. 13.06Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3423 razy.