Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIII - 484/2017

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
UCHWAŁA NR XLIII - 484/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 192 203 542 zł, z tego :
1) bieżące w kwocie 190 051 766 zł;
2) majątkowe w kwocie 2 151 776 zł;

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 206 362 498 zł, z tego :
1) bieżące w kwocie 167 266 357 zł;
2) majątkowe w kwocie 39 096 141 zł;

zgodnie z tabelami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości 1 492 867 zł.


§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 158 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 158 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 22 000 000 zł, z następujących tytułów:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 20 000 000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7 841 044 zł, z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 200 000 zł;

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 841 044 zł;

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 158 956 zł;
2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 841 044 zł.


§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 590 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 745 092 zł z przeznaczeniem na:
a) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 460 000 zł,
b) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 285 092 zł.


§ 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.


§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:
1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 270 820 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.). Szczegółowy podział kwoty określa tabela nr 8.
2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.


§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu na przedsięwzięcia;
3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
a) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,
b) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego.


§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2018 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
c) na wydatki majątkowe;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
4) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Podstrony:
 • Tabela 1
  PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018
 • Tabela 2
  PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU 2018
 • Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2018
 • Tabela 7
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
 • Tabela 8
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2018
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018
 • Uzasadnienie
 • Tabela 1 do Uzasadnienia
  Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2016 i 2017
 • Tabela 2 do Uzasadnienia
  Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2016 i 2017
 • Tabela 3 do Uzasadnienia
  Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2018 przy udziale środków z UE
 • INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEN 31.12.2017 I LATA NASTĘPNE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2017 r., godz. 09.04Małgorzata JeznachEdycja strony
28.12.2017 r., godz. 09.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5107 razy.