Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIII - 483/2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XLIII-483/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2017- 2027 składającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII – 270/2016 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata
2017-2027 wraz ze zmianami.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 08.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2017 r., godz. 08.46Małgorzata JeznachEdycja strony
28.12.2017 r., godz. 08.45Małgorzata JeznachEdycja strony
28.12.2017 r., godz. 08.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3407 razy.