Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęć wody na stacji uzdatniania przy ulicy Granicznej w Wołominie dla mieszkańców gminy Wołomin i miasta Kobyłka oraz wygaszenie obowiązu

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 20 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęć wody na stacji uzdatniania przy ulicy Granicznej 1 w Wołominie w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Wołomin i miasta Kobyłka oraz wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Wołomińskiego decyzją Nr 571/13 z dnia 22 października 2013 r., w części dotyczącej poboru wód z ujęć wody SUW Graniczna.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05–200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 14.12.2017 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 14.12.2017 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2017 r., godz. 11.17Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 821 razy.