Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII - 347/2017

w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
UCHWAŁA NR XXXVII - 347/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powierza się Miastu Kobyłka do realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego
w Kobyłce ”.
2. Powiat przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, kwotę 736 356 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) w formie dotacji celowej w tym:
1) w roku 2017 kwotę 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
2) w roku 2018 kwotę w wysokości 735 356 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych).
3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób rozliczenia finansowego określi porozumienie zawarte między Miastem Kobyłka a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 947 razy.