Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII - 344/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
UCHWAŁA NR XXXVII - 344/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn.zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 60 208 125,32 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych trzydzieści dwa grosze);
2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 029 535,87 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzone za rok 2016 wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 2 029 535,87 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy );
4) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 863 221,42 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dwa grosze );
5) informację dodatkową i objaśnienia.


§ 2

Ujemny wynik finansowy w kwocie 2 029 535,87 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) Szpital Powiatowy w Wołominie SZPZOZ pokryje we własnym zakresie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1144 razy.