Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXV - 327/2017

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
UCHWAŁA NR XXXV - 327/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII-201/2009 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 6227), nie stanowiących własności Powiatu, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje:


§ 1

Udziela się dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu, podanym niżej wnioskodawcom:
1. H. S. i E. S., ul. ------, 05-240 Tłuszcz – na zadanie: wykonanie projektu budowlanego na remont dachu zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla budynku dawnego spichlerza (obecnie budynek mieszkalny) ul. --------, 05-240 Tłuszcz, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr A-418 z dn. 05.04.1962 r., w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
2. Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Ogrodowa 9, 05-200 Wołomin – na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie przy dekoracjach malarskich znajdujących się na klatce schodowej kamienicy ul. Ogrodowa 9 w Wołominie, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr B-389 z dn. 08.04.2015 r., w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).


§ 2

1. Dotacje, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 w dziale 921 - Kultura, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finasowanie i lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz jej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Wołomińskim a dotowanymi wnioskodawcami, o których mowa w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.04.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.04.2017 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2017 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2017 r., godz. 11.09Małgorzata JeznachEdycja strony
27.04.2017 r., godz. 15.00Małgorzata JeznachEdycja strony
27.04.2017 r., godz. 14.59Małgorzata JeznachEdycja strony
27.04.2017 r., godz. 14.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 796 razy.