Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 331/14 z dnia 20 czerwca 2014 r., w zakresie zmiany podmiotu ww. decyzji

Na podstawie art. 10, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 1 grudnia 2016 r. Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 331/14 z dnia 20 czerwca 2014 r., w zakresie zmiany podmiotu ww. decyzji.
Jednocześnie nadmieniam, że Starosta Wołomiński decyzją nr 331/14 z dnia 20 czerwca 2014 r. udzielił Gminie Klembów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: przebudowę istniejących rowów drogowych poprzez wykonanie rowów trapezowych trawiastych wraz z przepustami, zabudowy odcinka istniejącego rowu drenażami
i kanałem, w miejscu projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 992 obr. Lipka) z drogą powiatową nr 4334W (działka nr ew. 954 obr. Lipka) w miejscowości lipka, gm. Klembów, wykonanie dwóch wylotów do ww. rowów na działce nr ew. 992 obr. Lipka i jednego wylotu do projektowanego rowu na działkach nr ew. 954 i 969 obr. Lipka,
a także pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. rowy, a następnie do odbiornika – kanału A Lipka, pochodzących z odwodnienia projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W, w miejscowości Lipka, gm. Klembów.
Wójt Gminy Klembów wnioskuje o wpisanie w przedmiotowej decyzji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka, 00-048 Warszawa, zamiast Gminy Klembów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części – art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.),
 Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację – art. 189 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska,
 Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio – art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
W związku z powyższym oczekuję przedłożenia pisemnych zgód, stron postępowania, na zmianę ww. decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 05.12.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 28.12.2016 r., godz. 15.10
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 28.12.2016 r., godz. 15.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2016 r., godz. 15.10Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 890 razy.