Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przekopanie grobli dla połączenia 3 zbiorników wodnych, wylotu z kanalizacji deszczowej w brzegu zbiornika, przelewu awaryjnego do przepompowni wody i dalej do kanalizacji miejskiej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 02 listopada 2016 r. Pana Dariusza Makowskiego, przedstawiciela firmy Pracownia Projektowa „TERMAT” sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, działającego w imieniu firmy Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie (przebudowę) urządzeń wodnych, tj.:
 przekopanie grobli dla połączenia 3 zbiorników wodnych, zlokalizowanych na działkach 128/6 i 128/8 obr. 32 w Kobyłce,
 wylotu z kanalizacji deszczowej w brzegu zbiornika na działce nr ew. 128/6 obr. 32,
 wylotu (przelewu awaryjnego) do przepompowni wody i dalej do kanalizacji miejskiej, regulującego poziom wód w zbiorniku wodnym na działce 128/6 obr. 32
oraz
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych działki nr ew. 130/46 obr. 32 i powierzchni dachowej planowanego budynku, do wód stojących, ww. projektowanym wylotem kanalizacyjnym z kanalizacji deszczowej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 21.11.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 01.12.2016 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 01.12.2016 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.12.2016 r., godz. 14.22Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1065 razy.