Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytania zostały zaktualizowane
Pytanie 1
Informacja czy Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to, w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.06.2016 r.)
Odpowiedź
Powiat posiada kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, w PKO Bank Polski S.A. w wysokości
3 000 000 zł, kredyt nie był wykorzystany, kredyt obowiązuje do 31 lipca 2020 r.Pytanie 2
Sprawozdania Rb -27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb –Z za II kwartał 2016 r.
Odpowiedź
Załącznik nr 1


Pytanie 3
Sprawozdania Rb –Z SZPZOZ za 2015 r, i za II kwartał 2016 r.
Odpowiedź
Załącznik nr 2


Pytanie 4.
Informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.06.2016 r., ( jakim podmiotom zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy) – jeśli Powiat udzielał poręczeń.
Odpowiedź
Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2016 r. wynosi 15 302 919 zł.
Powiat udzielił poręczenia - spłaty kredytów długoterminowych wraz z odsetkami zaciągniętymi przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ. Poręczenia udziela się do dnia 30.09.2029 r.


Pytanie 5
Informacja o zobowiązaniach wymagalnych wg stanu na 30.06.2016 r., ( z czego one wynikały i czy zostały spłacone) - jeśli Powiat posiadał takie zobowiązania.
Odpowiedź
Powiat na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.


Pytanie 6
Informacja czy i w jakich spółkach Powiat posiada, co najmniej 20% akcji i udziałów.
Odpowiedź
Powiat nie posiada akcji i udziałów w spółkach.


Pytanie 7
Prosimy o wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji itp. na dzień 30.06.2016 r.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 znajduje się na stronie link
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=27207


Pytanie 8
Prosimy o informacje o udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 30.06.2016 r., – za kogo,
w jakiej kwocie i termin obowiązywania.
Odpowiedź
Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2016 r. wynosi 15 302 919 zł.
Powiat udzielił poręczenia - spłaty kredytów długoterminowych wraz z odsetkami zaciągniętymi przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ. Poręczenia udziela się do dnia 30.09.2029 r.


Pytanie 9
Czy Powiat korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności ( forfaiting, faktoring), leasingu oraz czy ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prawnym?
Odpowiedź
Nie


Pytanie 10
Czy umowa zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika
Odpowiedź
Tak umowa zostanie zawarta przy kontrasygnacie SkarbnikaPytanie 11
Czy Powiat posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej licznie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu , jeśli udział te jest powyżej 50% prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych w/w podmiotów) ?
Odpowiedź
Powiat nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach.


Pytanie 12
Ile razy nieruchomości planowane do sprzedaży były nieskutecznie wystawiane na sprzedaż ?
Odpowiedź
Na dzień dzisiejszy Powiat nie planuje sprzedaży nieruchomości.


Pytanie 13
Czy Powiat może oświadczyć, że nie zalega z żadnymi płatnościami wobec ZUS i US oraz czy na dzień podpisania umowy Powiat złoży aktualne zaświadczenie ZUS i US?
Odpowiedź
Powiat oświadcza, że nie zalega z żadnymi płatnościami wobec ZUS i US. Na dzień podpisania umowy na agenta emisji obligacji zaświadczenia będą złożone.


Pytanie 14
Czy Powiat planuje w okresie emisji obligacji przejęcie zobowiązań po podmiocie dla którego Powiat jest organem założycielskim.
Odpowiedź
Nie


Pytanie 15
Prosimy o przesłanie opinii RIO o możliwości wykupu obligacji.
Odpowiedź
Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji zostanie zamieszczona na stronie link http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=27200 niezwłocznie po jej otrzymaniu.


Pytanie 16
Jaka jest koncepcja dalszego finansowania Szpitala, który corocznie ponosi straty - czy przewidziana jest np. likwidacja Szpitala?
Odpowiedź
Powiat nie przewiduje zmiany zasad finansowania Szpitala. W najbliższych latach będziemy nadal finansować modernizację oddziałów szpitalnych.
Nie przewidujemy zmiany obecnej formy organizacyjnej Szpitala ani jego likwidacji.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.07.2016 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.08.2016 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2016 r., godz. 11.01NieznanyEdycja strony
08.08.2016 r., godz. 09.19NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.40NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.39NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.38NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.33NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.31NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.30NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.30NieznanyEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.24NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1087 razy.