Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę poprzez zasypanie, części zbiornika wodnego (wód stojących) istniejącego na fragmencie działki nr ew. 19/10 obr. 02-04 w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II, na wykonanie urządzeń wodnych oraz

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), stosownie do art. 10 § 1, art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 358/D/NN/15 z dnia 16.06.2015 r., znak: NN-404/O/97-ZP/14, orzekającą o uchyleniu decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 131/14 z dnia 20 marca 2014 r., znak: WOŚ.6341.59.2013 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji
zawiadamiam, że
w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pana Janusza Rozmana, z dnia 23.10.2008 r., prowadzone jest postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę poprzez zasypanie, części zbiornika wodnego (wód stojących) istniejącego na fragmencie działki nr ew. 19/10 obr. 02-04 w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II, na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rurociągu drenażowego, wylotu ww. rurociągu drenażowego do rowu, muld chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód powierzchniowych z ww. zbiornika oraz wód drenażowych do rowu bez nazwy, a następnie do rowu komunalnego melioracyjnego R-23.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 07.09.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.05.2016 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.05.2016 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2016 r., godz. 10.53Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 914 razy.