Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 615/14 z dnia 27 października 2014 r., w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Na podstawie art. 10, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 25 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 615/14 z dnia 27 października 2014 r., w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Ww. decyzją Starosta Wołomiński udzielił spółce Żubr sp. z o.o., ul. Foksal 18 lok. 220, 00-372 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 2 wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących przepustów w rowie komunalnym D1 w km 26+619,25 drogi wojewódzkiej nr 634 i przepustu w rowie przydrożnym, pod zjazdem w km 26+522,35 drogi wojewódzkiej nr 634, w celu odwodnienia projektowanego poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 634 oraz na odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ww. drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 26+000,00 do km 26+837,50.
Burmistrz Miasta Kobyłka wnioskuje o wpisanie w przedmiotowej decyzji Miasta Kobyłka zamiast spółki Żubr sp. z o.o.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części – art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację – art. 189 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska
3. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio – art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
W związku z powyższym oczekuję przedłożenia pisemnych zgód, stron postępowania, na zmianę ww. decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 15.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 20.04.2016 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 20.04.2016 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2016 r., godz. 09.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 851 razy.