Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIV - 156/2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA NR XIV-156/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 8-9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2016 - 2026 określoną w treści załącznika Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr III – 17/2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wraz ze zmianami.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.12.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 09.41Małgorzata JeznachEdycja strony
29.12.2015 r., godz. 09.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3653 razy.