Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej telekomunikacyjnej przez wody powierzchniowe rzeki Cienkiej w km 8+200.

Wołomin, 17 lipca 2015 r.
WOS.6341.83.2015

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 2 lipca 2015 r., Pana Se Kwang Oh, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 411/14 z dnia 24 lipca 2014 r., znak: WOŚ.6341.85.2014, udzielającej Zarządowi Województwa Mazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej telekomunikacyjnej przez wody powierzchniowe rzeki Cienkiej w km 8+200.
Wnioskowana zmiana decyzji dotyczy długości rurociągu w granicach działki ew. nr 979 obr. Jasienica oraz powierzchni gruntu pokrytej wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Parametry określone w wydanej decyzji dotyczyły całej długości rurociągu, również poza granicami ww. działki.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w przedmiocie postepowania w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (pok. nr 11), w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Stosownie do art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W związku z powyższym
informuję,
iż zmiana ww. decyzji Starosty Wołomińskiego nr 411/14 wymaga zgody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Monika Skwierczyńska, data: 23.07.2015 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Monika Skwierczyńska, data: 23.07.2015 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2015 r., godz. 10.52Monika SkwierczyńskaDodanie strony

Strona oglądana: 1301 razy.