Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia o głębokości 52 m, dz. nr ew. 80/2 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka oraz odprowadzanie ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 09.02.2015r., Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęcia składającego się z dwóch studni o głębokości 52,0 m, zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 80/2 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka oraz na odprowadzanie ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu, poprzez istniejący wylot w skarpie rowu, zlokalizowany na terenie działki nr ew. 181 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 16.02.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 19.02.2015 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 19.02.2015 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2015 r., godz. 08.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1218 razy.