Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III - 18/2015

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
Uchwała Nr III-18/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 149.909.793 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 146.037.293 zł,
b) majątkowe w kwocie 3.872.500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 150.693.125 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 131.969.044 zł,
b) majątkowe w kwocie 18.724.081 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.075.177 zł.

§ 2.


1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 783.332 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 7.500.000 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł.
c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 6.716.668 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.716.668 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.216.668 zł,
b) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł,
c) Spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 783.332 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.216.668 zł.

§ 3.


1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.


Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.


Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.


Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7.


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 8.


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2015
w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,
4) przekazaniu upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.


1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 13.03Małgorzata JeznachEdycja strony
04.02.2015 r., godz. 12.59Małgorzata JeznachEdycja strony
04.02.2015 r., godz. 12.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5163 razy.