Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wyposażenie pracowni opiekun medyczny

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2014r., godz. 10.00.
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁOMINIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
wyposażenie pracowni opiekun medyczny w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 7/2014

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:
wyposażenie pracowni opiekun medyczny zgodnie z załączonym wykazem

2. Zamawiający: Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, http://zs-wolomin.edupage.org/ e-mail: zs-wolomin@o2.pl, tel / fax. (22)7762753

3. Termin realizacji zamówienia: 23.12.2014 r.

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie ZS do dnia 11.12.2014 r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w ZS 12.10.2014 r. o godz. 10:30
(podać miejsce)

7. Do oferty należy załączyć uwiarygodnioną kopię:
• nie dotyczy
• nie dotyczy
• nie dotyczy

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 7 na zadanie „Opiekun medyczny”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres zs-wolomin@o2.pl, lub faxem na nr (22)7762753

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części zamówienia.

11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p Jerzy Kowalski, tel. 22 776-28-00, w godz. 9:00 – 13:00


Wytworzył lub odpowiada za treść:ZS Wołomin, data: 04.12.2014 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.12.2014 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.12.2014 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2014 r., godz. 13.18Katarzyna PazioEdycja strony
04.12.2014 r., godz. 13.10Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 4393 razy.