Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie mapy do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym nieruchomości zajętej pod ulicę Polską w Wołominie

Termin składania ofert: 22 września 2014r. godzina 12.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

wykonanie mapy do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym nieruchomości zajętej pod ulicę Polską w Wołominie, figurującej w księdze wieczystej nr WA1W/00001149/5 jako działka nr A 1/1 oraz działka A ½ o powierzchni 0,1000 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 164, działka nr ewid. 46, część działki nr ewid. 35/1 z obrębu 0013-13, w celu uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej na rzecz Skarbu Państwa.

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
22 września 2014r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:
22 września 2014r. godzina 13.00

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptację istotnych postanowień umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 wew. 103

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 04.09.2014 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 04.09.2014 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2014 r., godz. 13.19Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4009 razy.