Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 492/2014

w sprawie przekazania Gminie Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Markach
Uchwała Nr XLIII – 492/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie przekazania Gminie Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Markach


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 46, art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przekazuje się Gminie Marki do realizacji zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium przy ul. Wspólnej w Markach.”.
2. Powiat przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 390.000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł).
3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania kwot na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określi porozumienie zawarte między Gminą Marki a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1057 razy.