Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 485/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
Uchwała Nr XLIII – 485/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 Szpitala Powiatowego w Wołominie zawierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 53.448.064,01 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 01/100),
2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.471.298,30 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100),
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzone za rok 2013 wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1.471.298,30 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2013r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 555.176,30 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 30/100),
5. informację dodatkową i objaśnienia.


§ 2

Ujemny wynik finansowy w kwocie 1.471.298,30 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100) zostanie pokryty przez Szpital Powiatowy w Wołominie SZPZOZ we własnym zakresie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1209 razy.