Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 483/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2013
Uchwała Nr XLIII – 483/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2013


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 18.161.445,86 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy ),
2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 173.393.177,84 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. i wykazujący zysk w kwocie 41.749.288,35 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy ),
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. i wykazujące fundusz w kwocie 153.852.940,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
5) łączne sprawozdanie finansowe inspekcji za rok 2013.

Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1105 razy.