Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie billboardu przy drodze wojewódzkiej nr 631 w m. Zielonka ostrzegającego przed możliwością zarażenia się wirusem HIV.

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2014r. do godz. 12.00
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie billboardu przy drodze wojewódzkiej nr 631 w m. Zielonka ostrzegającego przed możliwością zarażenia się wirusem HIV, z uwzględnieniem:
-billboard ma być wykonany na konstrukcji metalowej,
- wmurowany w ziemię,
-stabilny,
-dwustronny,
-wyklejony folią o wymiarach 2,5 na 5 m (12,5m² po jednej i drugiej stronie; razem 25 m²)
-baner odporny na czynniki atmosferyczne.
Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 20 lipca 2014r.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Paweł Kaczmarczyk tel. (22) 787 77 69 e-mail wzk@powiat-wolominski.pl lub pracownik Wydziału Pani Magdalena Klimczuk tel. (22) 776 03 03
Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która wskaże najniższą cenę za realizację zamówienia. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taka samą cenę za realizację zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawców składających takie oferty o złożenie ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe nie będą wyższe niż pierwotnie złożone oferty z ceną.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę z dopiskiem „ Oferta na wykonanie billboardu przy drodze wojewódzkiej nr 631 w m. Zielonka ostrzegającego przed możliwością zarażenia się wirusem HIV” należy składać na piśmie na załączonym formularzu oferty w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 4 lub przesłać na e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl w terminie do 17 czerwca 2014r. do godz. 12.00.
Ogłoszenie wyników postępowania:
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na faks lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postepowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

Podstrony:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 05.06.2014 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 05.06.2014 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2014 r., godz. 15.25Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4054 razy.