Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I. 1.Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 2.387.018 zł z następujących źródeł :
1) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 264.151zł w tym:
a) Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Wołomin w kwocie 204.151 zł przeznaczonej na modernizację ul. Willowej w Duczkach,
b) Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Poświętne w kwocie 60.000 zł przeznaczonej na Modernizację drogi Hellenów-Cisówka, gm. Poświętne ,
2) W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.459.327 zł
a) W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu o kwotę 925.900 zł przeznaczoną na finansowanie przebudowy mostu w drodze powiatowej Nr 4366W i Nr 4352W – gm. Zielonka i Kobyłka,
b) W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwrot środków za zadania, które nie zostaną zrealizowane do 30.06.2014 r. o kwotę 533.427 zł,
3) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 39.040 zł w tym:
a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6.540 zł dotacja z POKL przeznaczona na realizację projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych ,
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie plano o kwotę 32.500 zł dotacja z POKL na realizacje realizację projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce,
4) W dziale 853 Pozostałe odsetki w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 624.500 zł – środki Funduszu Pracy.
2. Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 459 zł w związku ze zmianą granic administracyjnych Powiatu w tym:
- subwencja wyrównawcza –o kwotę 6 zł,
- subwencja równoważąca –o kwotę 21 zł,
- udziały PODF –o kwotę 432 zł
Ogółem zwiększa się plan dochodów o 2.386.559 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.973.877 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.833.478 zł
z przeznaczeniem na :
a) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin o kwotę 274.151 zł – wynika z rozszerzenia zadania o budowę parkingu.
b) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi Helenów-Cisówka gm. Poświętne – kwota 60.000 zł
c) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia,
gm. Kobyłka i Zielonka, - kwota 925.900 zł
d) Zwiększenie nakładów na zadanie Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów w gm. Dąbrówka o kwotę 20.720 zł, przeznaczoną na dokumentację projektową na budowę chodnika, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przeciągających się procedur uzgodnienia dokumentacji,
e) Zwiększenie nakładów na zadanie Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej Nr 634 w msc Ostrówek o kwotę 16.740 zł przeznaczoną na finansowanie wykonania dokumentacji projektowej, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przeciągających się procedur uzyskania uzgodnienia dokumentacji,
f) Wprowadzenie zadania z roku 2013 pn Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej gm Wołomin z kwotą 35.178 zł przeznaczoną na finansowanie dokumentacji projektowej, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przeciągających się procedur uzyskiwania uzgodnień na przebudowę sieci energetycznej.
g) Wprowadzenie zadania z roku 2013 pn Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobylce – aktualizacja dokumentacji projektowej z kwotą 92.250 zł, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień z zarządcami mediów oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
h) Wprowadzenie nowego zadania pn Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm Radzymin planowane jest wykonanie chodnika o długości ok 140 m. z kwotą 40.000 zł
i) Zwiększenie nakładów na zadanie pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej gm Wołomin o kwotę 71.562 zł,
j) Wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 z kwotą 296.977 zł
2) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. Zakup i montaż bilbordu ostrzegawczego w pasie drogi Nr 631 w msc. Zielonka,
3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o kwotę 322.859 zł przeznaczoną na ewentualną spłatę kredytu zaciąganego przez Szpital, zabezpieczenie w/w kwoty jest niezbędne z związku z udzielonym poręczeniem.
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48.040 zł:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 9.000 zł z przeznaczona na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie,
b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 6.540 zł przeznaczoną na realizację projektu Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
c) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 32.500 zł przeznaczoną na realizacje projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce.
5) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS Zielonka”
6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 624.500 zł z
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
7) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 80.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prace związane z budową parkingów wokół Centrum.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 85.060 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
a) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejszenie o kwotę 15.000 zł zakup materiałów i usług,
b) W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszenie o kwotę 60 zł .
c) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wykreśla się zadanie pn Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, gm. Klembów z kwotą 70.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.888.817 zł.

III W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :
1 zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi Helenów-Cisówka. Gm. Poświętne - kwota 260.000 zł
2 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn .Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin - kwota 988.436 zł
3 zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia,
gm. Kobyłka i Zielonka kwota 2.111.500 zł,
4 zwiększenie nakładów na zadanie pn. Modernizacja części drogi Kuligów –Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka kwota 360.720 zł,
5 Zwiększenie nakładów na zadanie Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej Nr 634 w msc Ostrówek kwota 846.740 zł,
6 Wprowadza się nowe zadanie pn Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej gm Wołomin z kwotą 35.178 zł ,
7 Wprowadza się nowe zadanie pn Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobylce – aktualizacja dokumentacji projektowej z kwotą 92.250 zł,
8 Wprowadzenie nowego zadania pn Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm Radzymin z kwotą 40.000 zł
9 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Dotacja na zadanie inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – wykonanie parkingu wokół Centrum z kwotą 80.000 zł
10 zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej gm Wołomin z kwotą 631.562 zł,
11 wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup i montaż bilbordu ostrzegawczego w pasie drogi Nr 631 w msc. Zielonka z kwotą 15.000 zł
12 wykreśla się zadanie pn Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, gm. Klembów z kwotą 70.000 zł,
13 wprowadza się nowe zadanie pn. Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie z kwotą 9.000 zł
14 wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS Zielonka” z kwotą 50.000 zł
15 wprowadza się nowe zadanie pn . Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 z kwotą 296.977 zł
IV W tabeli Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zwiększa się kwotę przychodów o 502.258 zł w pozycji wolne środki.
V. W tabeli Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014 uaktualnia się plan zadań zleconych.
VI. W tabeli Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale W tabeli Nr 2
VII Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale W tabeli Nr 2
VII. Do załącznika Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 wprowadza się zmiana ujęta w niniejszej uchwale polegająca na wprowadzeniu jednostki – Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1296 razy.