Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 452/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014
Uchwała XXXIX – 452/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 poz. 595 z późn. zm.)w związku z art.89 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz.885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), do kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych.)


§ 2

Zaciągnięty kredyt postanawia się przeznaczyć na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.981.400 zł.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 zł


§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z jej oprocentowaniem stanowić będzie weksel in blanco.


§ 4

1.Spłata kredytu nastąpi w latach 2015-2019
2.Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2014 r., godz. 08.53Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1110 razy.