Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego w budynku PCPR w Wołominie ul. Legionów 78

Termin składania ofert: 04.04.2014r. godzina 10.00
Zapytanie Ofertowe

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego w budynku PCPR w Wołominie ul. Legionów 78


Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Przedłużamy termin składania ofert do 04.04.2014 r.

Termin składania ofert: 04.04.2014r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 04.04.2014r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 4)Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.03.2014 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2014 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2014 r., godz. 11.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
26.03.2014 r., godz. 15.54Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3618 razy.