Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII - 416/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVII-416/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

W tabeli Nr 2 pn. „Planowane wydatki budżetu na rok 2014” do uchwały nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 ustala się kwoty wydatków bieżących na dzień 1.01.2014 w wysokości 136.816.403 zł w tym:
dział 600 Transport i łączność kwota wydatków bieżących 11.172.735 zł
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota wydatków bieżących 11.047.735 zł


§ 3

1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 289.589 zł zgodnie z tabelą Nr 1 Plan dochodów po zmianach wyniesie 150.573.941 zł
2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.589 zł zgodnie z tabelą Nr 2 Plan wydatków po zmianach wyniesie 152.555.341 zł


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.19Małgorzata JeznachEdycja strony
03.02.2014 r., godz. 16.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1205 razy.