Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII – 411/2014

w sprawie przekazania Gminie Marki dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
Uchwała Nr XXXVII – 411/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania Gminie Marki dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przekazuje się Gminie Marki w roku 2014 dotację na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wielodzietnych, dotyczących:
a) zwrotu części kosztów zakupu imiennego okresowego biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły dla członków Rodzin Wielodzietnych, wychowujących co najmniej czworo dzieci, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
b) ulgi na zajęcia oferowane przez Marecki Ośrodek Kultury, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
c) ulgi w opłatach za świadczenia publiczne przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach na terenie Miasta Marki, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
2. Powiat przekaże dotację w wysokości 90.180 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).
3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji, o której mowa w ust.1, określi umowa zawarta między Gminą Marki a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 15.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1113 razy.