Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie mapy do celów projektowych związanej z budową zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości R

termin składania dokumentów do dnia 04.12.2013 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie mapy do celów projektowych związanej z budową zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka.

termin składania ofert do dnia 04.12.2013 r. do godz. 10.00


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonania mapy do celów projektowych związanej z budową zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka ”
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 związanej z budową zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka - pięć egzemplarzy

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 04.12.2013 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie mapy do celów projektowych związanej z budową zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka ”
nie otwierać przed 04.12.2013 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 04.12.2013r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Zestawienie kosztów


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 02.12.2013 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 02.12.2013 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 11.24Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4665 razy.