Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Dostawa popiołu fluidalnego TEFRA STAB na drogi powiatowe”.

oferty należy złożyć do dnia 19.11.2013 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
„Dostawa popiołu fluidalnego TEFRA STAB na drogi powiatowe”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa popiołu fluidalnego na drogę powiatową relacji msc. Krawcowizna – Grabszczyzna – Borucza oraz na drogę Zofinin – Wiktoria w gm. Strachówka – pozostała część zamówienia.
Kuligów, gm. Dąbrówka – 250m3.


Całość dostawy nie może przekroczyć kwoty 40 000zł.
Czas realizacji zadania: do 10 grudnia 2013r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 19.11.2013 r. do godz. 12.00


2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawa popiołu fluidalnego TEFRA STAB na drogi powiatowe”.
nie otwierać przed 19.11.2013 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 19 .11.2013r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2013 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2013 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2013 r., godz. 14.46Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.11.2013 r., godz. 14.41Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4289 razy.