Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za zakup 1T piasku sortowanego 0-2mm z przywozem

Termin składania ofert: do dnia 27.09.2013 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za zakup 1T piasku sortowanego 0-2mm z przywozem.

Miejsce dostawy piasku:
Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A.

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt:
Posiadane wyposażenie Wymóg konieczny
Piasek sortowany frakcji od 0-2mm tak

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 27.09.2013 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup 1T piasku sortowanego 0-2mm z przywozem”

nie otwierać przed .09.2013 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 27.09.2013r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2013 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2013 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2013 r., godz. 13.54NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4295 razy.