Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

w związku z zamiarem powołania dyrektora instytucji kultury Pałac w Chrzęsnem, termin składania dokumentów: 14.08.2013r.
Wymagania wobec kandydatów
na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Pałac w Chrzęsnem


I. Na stanowisko dyrektora Pałacu w Chrzęsnem Norwidowskiego Centrum Kultury mieszczącego się w Chrzęsnem przy ul. Pałacowej 1 gm. Tłuszcz, zwanego dalej także Pałacem w Chrzęsnem, mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

1. Wymagane kwalifikacje niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku dyrektora jednostki kultury,
2) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy,
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
4) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązku dyrektora instytucji kultury.

2. Wymagania kwalifikacje pożądane:
1) znajomość przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) doświadczenie w zarządzaniu obiektami zabytkowymi,
3) predyspozycje w dziedzinie prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie kultury, sztuki, historii obiektu i regionu, przekazywanie wiedzy i informacji, umiejętność oprowadzania wycieczek,
4) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania budżetem,
5) znajomość zasad funkcjonowania obiektów współfinansowanych z dotacji unijnych,
6) kreatywność, samodzielność, komunikatywność.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny,
2) życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
3) dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska,
4) kopie dokumentów potwierdzających 5-letnie doświadczenie zawodowe,
5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) koncepcję programową prowadzenia samorządowej instytucji kultury,
7) oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

II. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora

1. Zarządzanie jednostką kultury, której przedmiotem działania jest:
1) Gromadzenie zabytków i przedmiotów ukazujących dziedzictwo kulturalne ziemiaństwa i jego historię ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza;
2) Przechowywanie i katalogowanie gromadzonych zbiorów;
3) Utrzymywanie wartości historyczno-architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego,
w uzgodnieniu w Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4) Opracowywanie, publikowanie katalogów i przewodników oraz prac naukowych
i popularnonaukowych;
5) Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych;
6) Współpraca z muzeami, uczelniami, placówkami naukowymi, stowarzyszeniami na terenie kraju oraz poza jego granicami;
7) Tworzenie i realizacja projektów kulturalnych, w szczególności: wystaw stałych
i czasowych, konferencji, koncertów, spektakli, konkursów, festiwali, wernisaży, warsztatów, przeglądów i plenerów artystycznych;
8) Organizowanie spotkań z artystami, publicystami, naukowcami;
9) Promowanie amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem artystów z terenu Powiatu Wołomińskiego;
10) Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu wołomińskiego i Mazowsza w Polsce i za granicą.

2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Pałacu w Chrzęsnem.
3. Gospodarowanie powierzonym mieniem oraz prowadzenie samodzielnej gospodarki w ramach posiadanych środków, z zachowaniem efektywności ich wykorzystania.
4. Przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego Pałacu w Chrzęsnem i przedkładanie go Zarządowi Powiatu na kolejny rok budżetowy.
5. Składanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z działalności Pałacu w Chrzęsnem w ustawowo określonych terminach.

III. Informacje dodatkowe.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie oryginału lub kopii w zamkniętych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Termin składnia aplikacji upływa 14 sierpnia 2013 r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego oraz dopisek: "Oferta na stanowisko Dyrektora Pałacu w Chrzęsnem”.
2. Zwrot złożonych dokumentów nastąpi na życzenie kandydatów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.07.2013 r., godz. 09.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.07.2013 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2013 r., godz. 09.51NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1577 razy.