Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Kobyłce

Termin składania ofert: 5 lipca 2013 r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości WA1W/00004409/7 dz. 3/3 działka ewidencyjna 130 z obrębu 0029 położonej w Kobyłce przy ul. Orszagha róg ul. Bema objętej wnioskiem o zwrot.

Miejsce składania ofert :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
5 lipca 2013 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:
5 lipca 2013 r. godzina 13.15

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 106

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.06.2013 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.06.2013 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2013 r., godz. 09.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3877 razy.